Presentation

Presentation

 

I Augusti 2011 startade Kilowattskolan. Tillsammans med min hustru Monika Clase som har givit inspiration till de idéer som skolan vilar på, är Kilowattskolan idag en etablerad grundskola i Malmös skolvärld.

 

Under mina år som lärare och rektor, bland annat som rektor på Rosengårdsskolan i Malmö mellan 1994-2001, är det mycket som har påverkat mig och satt djupa spår i mitt fortsatta både privata och yrkesverksamma liv.

 

Det handlar om hur människor är, hur lika vi egentligen är som föräldrar

i det vi tycker en skola ska vara för våra barn, trots att vi kommer från olika hörn av världen med både skilda skolerfarenheter, religioner och kulturer, vi är ändå lika.

 

Trygghet, bra lärare och en god miljö för eleverna att umgås i och växa i sitt lärande är det viktiga.

 

Föräldrar vill alltid det bästa åt sina barn och föräldrar är alltid de viktigaste personerna för barnen, något som vi som arbetar i skolan alltid ska vara påminda om.

 

 

Skolan är också en utmärkt mötesplats för att lära känna och respektera varandras olikheter därför att; här har alla tydliga och viktiga roller som föräldrar, elever och lärare.

 

Kanske var det här tanken om Kilowattskolan föddes, en skola som ska vara mötesplatsen för Malmö stads barn och deras föräldrar och en skola som inkluderar alla barn oavsett funktionsnedsättningar eller olika bakgrund med utgångspunkten att vi har alltid något att lära av varandra och vi behöver varandra.

 

Vi hoppas få möjlighet att tillsammans med skolans personal möta Dig förälder och Dig elev i ett utvecklande och långt skolarbete tillsammans på Kilowattskolan i Malmö.

 

Sverker Hagman och Monika Clase

Malmö 2015-03-15

 

 

Skolans verksamhetsidé och kännetecken ^

 

Med Världens möjligheter menar vi människor tillsammans med alla likheter och olikheter.

 

Ja, Kilowattskolan vill vara en grundskola för alla Malmö stads barn och ungdomar.

 

Våra klassrum ska spegla Malmös befolkning.

 

Kilowattskolan ska vara en mötesplats som aktivt arbetar för att förena barn och ungdomar från Malmös olika stadsdelar i syfte att överbrygga gränser i olikheter, boende och bakgrund.

 

Vi kommer i mängder använda oss av aktiviteter och ämnen som kultur, musik och idrott som naturligt förenar barn och ungdomar i gemensamma intressen.

 

Inget ska hindra något barn eller ungdom från att vara elev på Kilowattskolan.

 

Vi tror att en skola som samlar alla barn och ungdomar i en och samma skola, oavsett om det finns funktionsnedsättningar, var man än bor i staden eller vilken kulturell bakgrund man har, är en skola som har möjligheter att nå mycket bra resultat och framförallt kan bli mycket lärande.

 

 

Kännetecken

 

Pedagogik

 

Kilowattskolan vill vara med och skapa framtidens förändringsledare, opinionsbildare, forskare och entreprenörer. Vi vill arbeta med en pedagogik som får varje elev att från tidiga år växa i självförtroende och tänkande, som stimulerar till ett handlande med utgångspunkt i barnets egna resurser, naturliga nyfikenhet, skaparglädje och lust att lära.

 

Likvärdighet

 

Ett övergripande mål för Kilowattskolan är att utjämna livschanser för elever med olika funktionsnedsättningar, bakgrund och förutsättningar.

 

Kilowattskolan ska sträva efter att ge alla elever lika möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen genom en långt driven individualisering som kräver anpassningar och personal med specialkompetens.

 

Mångkulturell mötesplats

 

Våra elever ska ges stort utrymme för att utveckla sin kulturella identitet och se mångfaldens rikedom.

 

Kilowattskolan ska för Malmö stads barn och ungdomar vara en mötesplats som aktivt arbetar för att förena barn och ungdomar från olika stadsdelar i syfte att överbrygga gränser i olikheter, boende och bakgrund.

 

Skolan ska vara geografiskt och kommunikativt väl belägen i staden med stor tillgänglighet för alla boende i Malmö stad. Våra elever ska förenas i det gemensamma, den naturliga nyfikenheten och viljan att lära, gärna i intressen som idrott, bild och musik.

 

Öppenhet mot omvärlden

 

Våra elever ska få tillgång till stadens och närområdets verkningsfulla nätverk av föreningar, företagare och arbetsplatser.

 

Det omgivande samhället är för Kilowattskolan en källa till kunskap och vetande.

 

Elever och pedagoger ska kunna se allt ifrån den lilla kvartersbutiken intill skolan till stadens stora mångfald av företag, utbildningar, kultur, människor och utbud som tillgångar för lärande och vetande.

 

Eleven ska tidigt komma i kontakt med omgivande samhälle och få tillgång till nätverk och kontakter i staden, närområdet och regionen inklusive Köpenhamn och Själland.

 

Fadderföretag ska kopplas till varje klass och vara öppet för besök och samarbeten.

 

Målet är att varje elev från år 8 i Kilowattskolan ska erbjudas en samhällsmentor, en vuxen utanför familjen som studerar eller arbetar och som stödjer och uppmuntrar till högre ambitioner och vidare studier.

 

EU:s åtta nyckelkompetenser

 

De åtta nyckelkompetenserna löper som en röd tråd igenom Kilowattskolans pedagogiska planering.

 

Europeiska unionen har identifierat åtta nyckelkompetenser nödvändiga för individen för att på ett flexibelt sätt kunna anpassa sig till i en snabbt föränderlig och sammanlänkad värld.

 

Det är Kilowattskolans uppgift att se till att våra elever får de nyckelkompetenser som krävs för att de på ett flexibelt sätt skall kunna anpassa sig till dessa förändringar och möta världen.

 

Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området.

 

Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning.

 

De åtta nyckelkompetenser är;

1. Kommunikation på modersmålet.

2. Kommunikation på främmande språk.

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.

4. Digital kompetens.

5. Lära att lära.

6. Social och medborgerlig kompetens.

7. Initiativförmåga och företagaranda.

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

 

Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle.

 

Inflytande och demokrati

 

Våra elever är en del av en större arbetsplats och ska ha stort inflytande på Kilowattskolans dagliga verksamhet avseenden arbetsinnehåll, arbetsmiljö och arbetsorganisation.

 

Våra elever är också framtidens väktare för bevarandet av det demokratiska samhället.

 

Därför ska alla ur ett elevperspektiv adekvata beslutsprocesser präglas av ett demokratiskt tillvägagångssätt och stå som exempel för elevernas utveckling till demokratiska samhällsmedborgare.

 

Barnkonventionen

 

Kilowattskolan ska till fullo i bemötande och handlande leva upp till konventionens innehåll och aktivt medverka till att den efterlevs både nationellt och internationellt.

 

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande, internationellt instrument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

 

Konventionen fastslår att barn inte är föräldrars eller andra vuxnas ägodelar utan individer med egna rättigheter och ett människovärde, men också att barn har speciella behov av skydd och stöd.

 

Samverkan grundskola/gymnasium

 

Vår skola ska bygga ett nära samarbete med gymnasier och utbildningar efter grundskolan, för att motivera till fortsatta studier och minska avståndet till högre studier.

 

På sikt kan tänkas en utbyggnad av vår skolas arbetssätt och verksamhet till gymnasial nivå.

 

 

Planering ^

 

 

 

Under hösten 2016 satsar vi speciellt på musik och bild i små undervisningsgrupper.

 

 

 

Det handlar om hur människor är, hur lika vi egentligen är som föräldrar i det vi tycker en skola ska vara för våra barn, trots att vi kommer från olika hörn av världen med både skilda skolerfarenheter, religioner och kulturer, vi är ändå lika.

 

KILOWATTSKOLAN

Den lilla grundskolan mitt i staden.

För kontakt och platsanmälan: info@kilowattskolan.se

 

 

Sverker Hagman

Mobil: 073 5697039

 

Monika Clase

Mobil: 070 4980064